احداث پروژه 400 طرح نهضت ملی مسکن در انتهای شهرکر شهدا و همچنین ساخت خوابگاه متاهلی در دانشگاه میبد آغاز شد.

احداث پروژه 400 طرح نهضت ملی مسکن در انتهای شهرک شهدا و همچنین ساخت خوابگاه متاهلی در دانشگاه میبد آغاز شد.