اصطلاح “ریش و قیچی بدست کسی دادن” چگونه به وجود آمده است؟  در زمانهای گذشته ریش و سبیل بین مردان قدر و قیمت بالایی داشت و پیوسته در نگهداری و پیرایش آن می کوشیدند ، در نتیجه آرایشگران هم از اعتبار بالایی میان مردم برخوردار بودند و مشتریها به آنها اعتماد کامل داشتند و ریش و […]

 اصطلاح “ریش و قیچی بدست کسی دادن” چگونه به وجود آمده است؟

 در زمانهای گذشته ریش و سبیل بین مردان قدر و قیمت بالایی داشت و پیوسته در نگهداری و پیرایش آن می کوشیدند ، در نتیجه آرایشگران هم از اعتبار بالایی میان مردم برخوردار بودند و مشتریها به آنها اعتماد کامل داشتند و ریش و سبیل خود را به آنها می سپردند.

اصطلاح “ریش و قیچی به دست کسی دادن” به این معنی است که شخصی به طرف مقابل اطمینان کامل دارد و میداند، شخص مورد نظر در امانت خیانت نمی کند. همانند ریش که در زمان قدیم به دست آرایشگر به امانت بود تا آنرا به بهترین شکل بیاراید.

 

منبع : https://t.me/meybodlib