دانشمندان متوجه شده اند تار عنکبوتها دربرگیرنده اطلاعات قابل توجهی درباره این حشره و شکار آن است. به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعات دانشمندان نشان می دهد شبکه تار عکبوت دربرگیرنده اطلاعات ارزشمندی درباره DNAعنکبوت تولید کننده آن و همچنین DNA حشره به دام افتاده در آن است. اکنون دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که […]

تار عنکبوت

دانشمندان متوجه شده اند تار عنکبوتها دربرگیرنده اطلاعات قابل توجهی درباره این حشره و شکار آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعات دانشمندان نشان می دهد شبکه تار عکبوت دربرگیرنده اطلاعات ارزشمندی درباره DNAعنکبوت تولید کننده آن و همچنین DNA حشره به دام افتاده در آن است.

اکنون دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که می توان نمونه DNA که از تار عنکبوت به دست می آید را برای بررسی های بیشتر و ارایه توالی آن در محیطهای آزمایشگاهی به کار برد.

به بیان دیگر می توان گفت یک شبکه تارعنکبوت به تنهایی رازی در خود ندارد بلکه از روی آن می توان گونه عنکبوتی که آن را تولید کرده، شکاری که در آن به دام افتاده بود و غیره را از روی بررسی دقیق ساختارهای DNA شناسایی کرد.

اما این پرسش مطرح می شود که لزوما آگاهی از اینکه چه نوع عنکبوتی این تار را ساخته و یا چه حشره ای در آن به دام افتاده چه اهمیتی دارد؟

پاسخ به این پرسش در تحقیقات اخیر دانشمندان برنامه مشترک چهار دانشگاه اروپا و دانشگاه هاروارد آمریکا موسوم به MEMEنهفته است. آنها معتقدند که از روی نتایج چنین بررسی هایی می توان ضمن افزایش آگاهی درباره بوم شناختی هر منطقه از جهان، مدیریت لازم و بهینه ای درخصوص حفاظت از آنها و مبارزه با آفات انجام داد.

این تحقیق در نوع خود بی سابقه بوده است و حالا دانشمندان در نظر دارند تا آن را توسعه داده و انواع عنکبوتهایی که در نقاط مختلف جهان زندگی می کنند را از این طریق بهتر شناسایی کنند.