در بافت یقه هفت سجاف جدا فوت و فن هایی وجود داره که … باعث تمیزی و نظم در بافتش می شه . در ادامه فوتِ کوزه گریشو بخونین . ” نقشۀ کور کردن منظم یقه هفت “ برای بلوزهایی که جلو بسته اند و می خوایم که یقه هفت ببافیم، باید بعد از حدود […]


در بافت یقه هفت سجاف جدا فوت و فن هایی وجود داره که …

باعث تمیزی و نظم در بافتش می شه .

در ادامه فوتِ کوزه گریشو بخونین .

” نقشۀ کور کردن منظم یقه هفت “

برای بلوزهایی که جلو بسته اند و می خوایم که یقه هفت ببافیم،

باید بعد از حدود 5 سانت که حلقۀ زیر بغل رو بافته بودیم ؛ شروع کنیم تا زیاد گود نباشه .

بهتره که موقع شروع کار یقه ، تعداد دونه های توی میل فرد باشه و

وقتی دونه ها رو به دو قسمت می کنیم ؛ یک دونه در وسط بمونه .

دونه های طرف راست رو می بافیم تا دونه فردِ وسط و

این دونه رو بوسیلۀ نخ تیره تری مشخص می کنیم .

بعد بقیه دونه ها ( طرف چپ) رو به سنجاق قفلی یا یه میل دوره بگیرید تا

از بافت خارج بشه باید یک طرف یقه کامل بافته بشه و بعد طرف دیگرشو ببافیم .

یقه طبق این نقشه در 31 رج باید کور بشه و

تا رج بیست و سوم در هر رج یک دونه کور می شه و

از رج 23 تا 26 کور نمی کنیم و در رج 27 یکی کور می کنیم و

باز در رج 34 هم یکی کور می کنیم .

برای تمیز کاری بافتنی ، بهتره که موقع کور کردن طرف راست بافتنی

میل رو از دونه آخر وارد دو دونۀ آخر کنیم و با هم ببافیم ( 2 تا یکی کنیم ).

طبق نقشه که طرف راست یقه بافته شد ،

سر شانه را در 3 مرحله از طرف سر شانه آستین به طرف

گودی گردن کور می کنیم تا اریب از کار در بیاد .

بعد دونه هایی رو که از بافت خارج کرده بودین ،

به میل می گیریم و به همون ترتیب طرف راست می بافیم .

فوت این قسمت هم در نوع کور کردنشه !

دونۀ اول رو نبافته خارج می کنیم و دونه دوم رو می بافیم و

بعد از داخل دونۀ نبافته بیرون می کشیم تا یکیش کور بشه ( دوتا یکی بشه )

البته کور کردن به طرف راست رو می تونیم با دو تا یکی کردن ساده هم انجام بدیم

( 2 تا رو با هم ببافیم تا به یکی تبدیل بشه ) و صاف و تمیز از کار در خواهد آمد .

حالا ابتدا برای پشت یقه هفت حدود 5 سانت دونه سر می گیریم و

بعد دونه های طرف راست یقۀ جلو رو به میل بافتنی می کشیم و اون

دونۀ وسط ( که فرد و علامت گذاری شده بود ) رو هم به میل می گیریم و …

و با میل بافتنی دوم هم ابتدا 5 سانت برای سجاف یقۀ پشت دونه سر می اندازیم و

بعد دونه های طرف چپ یقه رو به میل می کشیم .

و به روش آموزش تصویری بالا از فوت و فن کور کردن پاین یقه هفت رو

یاد می گیریم تا راست و تمیز و منظم باشه .

این تصویر هم بصورت عملی اون سه تا یکی کردنی رو که باعث می شه

یه دونه در مرکز مستقیم بافته بشه رو نشون می ده …

که باید دونه وسط یقه از روی دونه اول به اول منتقل بشه ( مثل پیچ بافتن)

بعد سه تا یکی کنیم . ( 3 دانه را با هم ببافیم تا به یکی تبدیل بشه ) با همین روش

هر رج در وسط پایین یقه کور کردن 3 دونه رو داریم تا

یقه هفت به روش فارسی بر تمیز و شیک از کار دربیاد .

این سجاف حداقل باید 4 سانت بافته بشه و بعد درز پشت این سجاف رو

می دوزیم ومقداری رو که برای پشت یقه سر انداخته بودیم ؛

با سوزن به گودی یقۀ پشت می دوزیم .

اگر هم مایل باشین از میل دوره برای سجاف بافی استفاده کنیم ،

باید ابتدا سر شانه ها رو بدوزیم و ابتدا و انتهای رج را سر یکی از

سر شانه ها قرار بدیم و وقتی به دونه وسط ( فردعلامت دار ) رسیدیم ،

همون روش بافت ( سه تا یکی کردن ) رو بکار می بریم .

این روش سجاف بافی دیگه ما رو از دوختن سجاف به

حلقۀ یقۀ پشت بی نیاز می کنه و فقط درز پهلوی سجاف رو باید بدوزیم .

” فوت آخر کار “

وقتی می خواهیم لبۀ سجاف رو سر تا سر کور کنیم …

بهتره که به روش خود کشباف وقتی به دونۀ رو می رسیم ، از رو کور کنیم و

وقتی به دونۀ زیر می رسیم به زیر کور کنیم تالبۀ کشباف تمیز کور بشه .

در غیر این صورت اگه همه دونه ها رو به یک طرف کور کنیم ( همه از رو یا همه از زیر )

یک خط ساده بافی به لبۀ بافت شما دیده خواهد شد که زیاد با مدل کشباف همسانی نداره .

منبع : بافتنی های مامان اعظم