هر ساله با حضور هیئت های عزاداری مراسم سنتی شاه حسن شاه حسین و نخل گردانی در امامزاده سید صدر الدین قنبر میبد برگزار می شود.

بام میبد : هر ساله با حضور هیئت های عزاداری محلات  بشنیغان  ، کوچُک ،  میبد بالا و حسینیه کّرم و مراسم سنتی “شاه حسن شاه حسین” و نخل گردانی در امامزاده سید صدر الدین قنبر میبد برگزار می شود.