اشعار شب ششم تا شب دهم مراسم شاه حسن شاه حسین که طی دهه اول محرم در امامزاده سید صدر الدین میبد برگزار می شود:

بام میبد : در هر شب از شبهای دهه اول محرم هیئت عزاداران شاه حسن شاه حسین میبد موقع پیمودن مسیر مسجد مهدیه تا امامزاده سید صدر الدین که طی آن چند هیئت عزاداری به هم می پیوندند ، اشعاری را می خوانند و بر سینه می زنند و پس از خواندن این اشعار در صحن امامزاده نیز ، به اجرای مراسم شاه حسن شاه حسین و تشکیل زنجیر اتحاد می پردازند.

در پستهای قبلی اشعار از شب اول تا پنجم نشر داده شد ، در این پست اشعار  شب ششم تا شب دهم ارائه می گردد:

اشعار شب ششم مراسم شاه حسن شاه حسین:

ما زازل گفته ایم ، بعد رسول خدا

یدر صفدر علی ، خواجه قنبر علی

شافع محشر علی ، ساقی كوثر علی

از همه بهتر علی ، شیر خدا پیر ما

كز غم جان حسین ، سوخت دل و جان ما

اشعار شب هفتم مراسم شاه حسن شاه حسین میبد:
دیده گریون ،سینه بریون
از غم جان حسین (۲)
زآسمان گوید ملائك جان به قربان حسین
دیده گریون ،سینه بریون ،از غم لب تشنگون (۲)
ترسم از آه یتیمون چرخ گردد سرنگون
اشعار شب هشتم مراسم شاه حسن شاه حسین میبد:
فرزند رسولی كه شفیع عرصات است (۲)
با اهل حرم تشنه لب آب فرات است
جبریل وملائك همه غمگین وسیه پوش (۲)
هم خضر،دراین واقعه بیزار حیات است

 

اشعار شب نهم مراسم شاه حسن شاه حسین میبد
آه و واویلا كه فردا الوداع خواهد شود (۲)
از تن فرزند حیدر سر جدا خواهد شود
آه و واویلا كه فردا بر لب آب فرات (۲)
دست عباس علی از تن جدا خواهد شود
اشعار شب دهم مراسم شاه حسن شاه حسین میبد
شد زلزله در عرش ندانم كه چه شین است (۲)
یا شورش محشر شده یا قتل حسین است
برخاست فغان از همه آفاق چه شین است (۲)
ای خاك به سركن كه شب قتل حسین است