بانوان در مراسم شیرخوارگان حسینی لباس حضرت علی اصغر (ع) را بر تن کودکان خود کردند.

بانوان با پوشاندن لباس حضرت علی اصغر (ع) بر تن کودکان خود در مراسم شیرخوارگان حسینی در مجمع الذاکرین میبد که در اولین چهارشنبه از ماه محرم برگزار می شود ، شرکت کردند.