برچسب: عزم ملی

موثرترین نقش آفرینی در ثبت جهانی زیلو را هنرمندان و صنعتگران در این حوزه دارند / لزوم قدر دانی از نقش آفرینان در احیای هنر زیلوبافی میبد

زیلو صنعتی سیار و به عنوان اقتصاد محلی کاملا پویا برای شهرستان میبد است / لزوم داشتن عزم ملی برای جهانی شدن هنر صنعت زیلوی میبد

مصطفی فاطمی مدیرکل جدید میراث فرهنگی یزد در نشست ثبت جهانی زیلو خاطر نشان کرد : عزم ملی می طلبد تا هنر صنعت زیلو که صنعتی سیار و به عنوان ...