داستانهای خواندنی – رستوران مبتکر 25 آبان 1395

داستانهای خواندنی – رستوران مبتکر

یکی از غذاخوری های بین راه بر سر در ورودی با خط درشت نوشته بود:شما در این مکان غذا میل بفرمایید، ما پول آن را از نوه شما دریافت خواهیم کرد.راننده ای با خواندن این تابلو اتومبیلش را فوراً پارک کرد و وارد شد و ناهار مفصلی سفارش داد و نوش جان کرد.بعد از خوردن […]

داستان های خواندنی
18 دی 1394

پسرک واکسی

حکایت آموزنده تله موش 12 دی 1394

حکایت آموزنده تله موش