اجتماع بزرگ دهه نودی‌ها و همنوایی آنها با ابوذر روحی خواننده اثر ماندگار «سلام فرمانده» در مصلی آیت الله اعرافی میبد برگزار شد.

اجتماع بزرگ دهه نودی‌ها و همنوایی آنها با ابوذر روحی خواننده اثر ماندگار «سلام فرمانده» در مصلی آیت الله اعرافی میبد برگزار شد.