کارآفرینی نوین،کارآفرینی الکترونیک

کارآفریني الكترونيكي اشتغال‌زایي مولد مبتني بر مؤلفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت مستقيم است، کارآفرین باید بتواند به صورت مستقيم از ابزارهای ICT به منظور ایجاد بازار کار و پدید آوردن فرصت‌های شغلي مختلف مبتني بر فناوری اطلاعات استفاده نماید.

کارآفریني الكترونيكي اشتغال‌زایي مولد مبتني بر مؤلفه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت مستقيم است، کارآفرین باید بتواند به صورت مستقيم از ابزارهای ICT به منظور ایجاد بازار کار و پدید آوردن فرصت‌های شغلي مختلف مبتني بر فناوری اطلاعات استفاده نماید.

کارآفریني الكترونيكي اشتغال‌زایي مولد مبتني بر مؤلفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت مستقيم است، یعني کارآفرین باید بتواند به صورت مستقيم از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ایجاد بازار کار و پدید آوردن فرصت‌های شغلي مختلف مبتني بر فناوری اطلاعات استفاده نماید.

دستيابي به فن آوري الكترونيك و ابزار محاسباتي و وسايل ارتباطي معروف به فناوري اطلاعات و ارتباطات يكي از دستاوردهاي بزرگ انسان در عصر حاضر است.

ICT یا فناوری اطلاعات و ارتباطات مجموعه ای از سخت افزار، نرم افزار و فکرافزارهاست که گردش و بهره برداری از اطلاعات را امکان‌پذیر می‌سازد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات وسیله ای برای ذخیره‌سازی، پردازش و ارائه اطلاعات است که به صورت الکترونیکی و مبتنی بر تعدادی رسانه می‌باشد. کامپیوترها و آلات میکروالکترونیک همه روزه به اشکال متنوعی در وسایل به کار برده می شوند.

در دنياي امروز استفاده از خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات يك ضرورت اجتناب ناپذير براي دست يابي به”رشد پايدار” است و به راحتي مي توان ادعا كرد كه هيچ بخشي از اقتصاد و صنعت وجود ندارد كه از ICT تاثير نپذيرفته باشد.

ICT از راه‌های مختلف بر اشتغال اثر می‌گذارد و به عبارت دیگر استفاده از ICT اتوماسیون بخش های اقتصادی را در پی دارد. برای ایجاد اتوماسیون نیاز به نیروی کار متخصص است و از این نظر با افزایش استفاده از  ICT تقاضا برای نیروی کار متخصص افزایش می یابد.

به علاوه، گسترش  ICTشاخه های اقتصادی جدیدی را به وجود می آورد که به نوبه خود شغل های  متنوعی را نیز ایجاد می کند.

اطلاعات علاوه بر ارزش ذاتي، جنبه دیگری دارد که به دانش منتهي مي شود و در مكانيزم تصميم گيری و انجام بهتر آن اثر مي گذارد. ارتباطات نيز مانند اطلاعات ارزشمند بوده و ارزش افزوده ای متناسب با اندازه و نوع ارتباطات نصيب افراد مي کند.

اطلاعات و ارتباطات دو ابزار اساسي مورد نياز استقرار کارآفرینی الکترونیک می باشند و با توجه به اینکه اطلاعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات هر فعاليت کارآفریني است، لذا در این راستا کارآفریني الكترونيک شيوه‌ای جدیدی از کسب و کار در دنيای امروز است. دنيایي که از آن به عنوان دنيای دیجيتال یا دهكده جهاني نام مي بریم و به همين دلیل مي توان نام قرن بيست و یكم را قرن بهره وری یا قرن اثربخشي دیجيتالي ناميد.

به منظور دستيابي به حداکثر اثربخشي در کسب و کار، روش‌های زیادی وجود دارد که یكي از آن‌ها، کارآفریني الكترونيكي است. کسب و کار الکترونیک عبارتست از کاربردی کردن کلیه سیستم‌های اطلاعاتی برای تقویت و کنترل فرآیندهای کسب و کار. امروزه این فرآیندها با استفاده از تکنولوژی‌های مبتنی بر وب توسعه می‌یابند.

کارآفریني الكترونيكي را مي توان اشتغال‌زایي مولد مبتني بر مؤلفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت مستقيم دانست؛ یعني کارآفرین بتواند به صورت مستقيم از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ایجاد بازار کار و پدید آوردن فرصت‌های شغلي مختلف مبتني بر فناوری اطلاعات استفاده نماید.

فناوري اطلاعات و ارتباطات با برخورداري از ویژگی ها و قابلیت هاي مختلف توانسته است انعطاف پذیري قابل توجهی را در زمینه کارآفرینی از خود نشان دهد. افزایش سرعت و دقت، کاهش حجم فیزیکی سیستم هاي ذخیره اطلاعات، شفافیت در فرایند ها، امکان کار از راه دور و کاهش هزینه ها نمونه هایی از این ویژگی ها می باشند

فنآوری و ارتباطات تحولات زیادی در کلیه فعالیت های اجتماعی از جمله کارآفرینی بوجود آورده و به عنوان مهم ترین ابزار کارآفرین مدرن مورد توجه قرار گرفته است و همچنین کارآفرینی در فنآوری اطلاعات و ارتباطات پهنه وسیعی برای فعالیت دارد.

کارآفرینی لازمه توسعه فنآوری اطلاعات و توسعه فنآوری اطلاعات بستر کارآفرینی است. امروزه روشن شده است که اطلاعات و ارتباطات دو قدرت مهم هستند.

این دو هم خود ارزش دارند و هم ارزش بوجود مي آورند. فردی که از بازارهای مختلف و قيمت اجناس در آن بازارها اطلاع داشته باشد یا از گذشته و آینده بازار باخبر باشد، تصميمات بهتری را برای رسيدن به سود بيشتر مي تواند اتخاذ نماید.

اطلاعات علاوه بر ارزش ذاتي، جنبه دیگری دارد که به دانش منتهي مي‌شود و در مكانيزم تصميم گيری و انجام بهتر آن اثر مي گذارد. ارتباطات نيز مانند اطلاعات ارزشمند بوده و ارزش افزوده ای متناسب با اندازه و نوع ارتباطات نصيب افراد مي کند.

اطلاعات و ارتباطات دو ابزار اساسي مورد نياز هر فعاليت کارآفریني هستند. کارآفریني در انزوا و بدون حمایت نهادها، سازمان‌ها و انسان‌ها امكانپذیر نيست. کارآفریني مستلزم کشف یک نياز اجتماعي است. کشف نيازهای اجتماعي به شناخت اجتماع، نيازهای آن و بافت فرهنگي و اجتماعي و اقتصادی آن وابسته مي باشد.

در شناسایي نياز هر فعاليت کارآفرینانه، ایده پرداز یا تئوریسين باید نسبت به محيط بينش و بصيرت داشته باشد و بداند چه راه حل‌هایي برای رفع آن نياز، در نقاط دیگری از دنيا ارائه شده است. بنابراین اطلاعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات هر فعاليت کارآفریني است. به همین جهت حمایت از کارآفرینی الکترونیک مکی تواند سبب ارتقای شاخص های مختلف اقتصادی در جوامع شود.

نویسنده: دکتر ملیکا ملک آرا

مولف و مشاور سازمانی