اراده استان بر وصول سهم قانونی استان از معادن است

استاندار یزد با بیان اینکه اراده استان بر وصول سهم قانونی استان از معادن است، گفت: با وصول این سهم می توان از این ظرفیت برای اجرا و تقویت زیرساخت های منطقه استقرار معدن و پیشبرد برخی اهداف و برنامه های استان بهره برد.

استاندار یزد با بیان اینکه اراده استان بر وصول سهم قانونی استان از معادن است، گفت: با وصول این سهم می توان از این ظرفیت برای اجرا و تقویت زیرساخت های منطقه استقرار معدن و پیشبرد برخی اهداف و برنامه های استان بهره برد.

مهران فاطمی در نشست شورای معادن استان یزد با اشاره به تاکید مستمر استان بر «رعایت ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی» در بحث بهره برداری از معادن، گفت: با وجود حمایت از سرمایه گذاری در بخش های مختلف استان و معادن اما تاکید اصلی ما بر رعایت تمامی ملاحظات و به ویژه حقوق مردم است.

وی در ادامه با بیان اینکه معادن جزء انفال و انفال سرمایه ملت است، اظهارکرد: فعالیت صنایع و معادن در کنار محاسن خود، برخی آسیب های عمومی و اجتماعی را به همراه دارد لذا در عین حمایت از کارآفرینی وسرمایه گذاری باید با اقناع فعالان این حوزه و با تعامل و همفکری به دنبال ایجاد فهم مشترک جهت کاهش حداقلی آسیب ها باشیم.

استاندار یزد در ادامه خاطرنشان کرد: با وصول این سهم می توان از این ظرفیت برای اجرا و تقویت زیرساخت های منطقه استقرار معدن و پیشبرد برخی اهداف و برنامه های استان بهره برد.

اداره کل روابط عمومی استانداری یزد