دبیر برگزاری جشنواره زعفران در صدرآباد ندوشن در پاسخ به گزارش خبری پایگاه خبری بام میبد مرتبط به فراهم نکردن وسیله ایاب و ذهاب برای خبرنگاران جهت آمدن به این رویداد فرهنگی گفت: سرویس دهی جشنواره از طریق ارتباط تلفنی از آقای باباییان معاونت شهرداری و همچنین مدیریت حمل و نقل میبد درخواست شد و در این خصوص همکاری نکردند.

دبیر برگزاری جشنواره زعفران در صدرآباد ندوشن در پاسخ به گزارش خبری پایگاه خبری بام میبد مرتبط به فراهم نکردن وسیله ایاب و ذهاب برای خبرنگاران جهت آمدن به این رویداد فرهنگی گفت: سرویس دهی جشنواره از طریق ارتباط تلفنی از آقای باباییان معاونت شهرداری و  همچنین مدیریت حمل و نقل میبد درخواست شد و در این خصوص همکاری نکردند.

سادات موسوی ندوشن افزود: همچنین نامه نگاری و اطلاع رسانی این رویداد به همه ادارات شهرستان میبد و استان یزد انجام شد و برای فراهم کردن امکانات ایاب و ذهاب شهروندان میبد و ندوشن  به جشنواره پیگیریهای  لازم صورت گرفت.

وی ادامه داد: فقط توانستیم امکانات ایاب و ذهاب شهروندان ندوشن برای آمدن به جشنواره فراهم کنیم.

با قدردانی از توجه بخشداری ندوشن درخصوص گلایه مطرح شده در پایگاه خبری بام میبد ، لازم به ذکر است روز قبل از جشنواره از مسئولان مرتبط به حوزه میراث فرهنگی در فرمانداری و همچنین دفتر فرماندار برای فراهم بودن وسیله ایاب و ذهاب سوال شد که گفتند وسیله ایاب و ذهاب فراهم نیست .

البته بی توجهی کردن نسبت به فراهم کردن وسیله ایاب و ذهاب برای خبرنگاران جهت پوشش خبری برنامه های عمرانی و فرهنگی دارای بعد مسافت برای اولین بار نیست که از سوی فرمانداری انجام می شود .

بارها در این موارد خواسته شده‌است و هر بار گفتند ، نمی توانیم وسیله ایاب و ذهاب خبرنگاران فراهم کنیم  و این انصاف نیست رسانه یک شهرستان به ویژه رسانه های آزاد که با صرف هزینه از سوی خودشان برنامه‌های خبری شهر را پوشش می دهند و از ظرفیت ها و پتانسیلهای شهر گزارشهای خبری و تصویری تهیه می کنند و در سایت‌ها و رسانه‌های خود به نمایش می گذارند ، مورد بی توجهی از سوی مسئولان شهر قرار گیرند.