تنها مرجع صدور مجوز فعالیت مراکز آموزش پیش دبستانی برای کودکان 4 تا 6 سال تمام وزارت آموزش و پرورش می باشد. با توجه به بخشنامه شماره 9563/1 مورخ 1396/3/21 ” تنها مرجع صدور مجوز فعالیت مراکز آموزش پیش دبستانی برای کودکان 4 تا 6 سال تمام ( دو سال قبل از دبستان ) وزارت آموزش […]

تنها مرجع صدور مجوز فعالیت مراکز آموزش پیش دبستانی برای کودکان 4 تا 6 سال تمام وزارت آموزش و پرورش می باشد.


با توجه به بخشنامه شماره 9563/1 مورخ 1396/3/21 ” تنها مرجع صدور مجوز فعالیت مراکز آموزش پیش دبستانی برای کودکان 4 تا 6 سال تمام ( دو سال قبل از دبستان ) وزارت آموزش و پرورش می باشد “.

مطابق این بخشنامه مؤسسان مهدهای کودک و مراکز تربیتی که از نهادها و وزارت خانه های مختلف از جمله تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری ، بهزیستی و … مجوز فعالیت دارند در اسرع وقت برای اخذ مجوز پیش دبستانی به کارشناسان مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق آموزشی و اداره کل آموزش و پرورش استان مراجعه نمایند.

منبع : meybodedu.ir