"جلال خنفری" جوان ۳۹ ساله‌ای که روز 14 دی ماه با فداکاری به دل آتش زد تا دختر چهار ساله‌ همسایه را از سوختن و مرگ نجات دهد و خود گرفتار آتش شده بود ، آسمانی شد.

“جلال خنفری” جوان ۳۹ ساله‌ای که صبح روز  سه‌شنبه ۱۳ دی ماه با فداکاری به دل آتش زد تا دختر چهار ساله‌ همسایه را از سوختن و مرگ نجات دهد و خود گرفتار آتش شده بود ، آسمانی شد.

جلال خنفری به مدت  پنج روز با سوختگی ۹۸ درصد در بیمارستان شهدای محراب یزد بستری بود و امروز روحش به آسمان برکشید و آسمانی شد.

او به دل آتش زد تا کودکی که در میان آتش گرفتار شده بود را نجات دهد و این گونه خود دچار سوختگی شدید شد و  آسمانی گردید.

روحش شاد و خداوند به خانواده اش صبری عظیم عنایت کند.