دومین نمایشگاه تخصصی سراسری کتاب کودک و نوجوان میبد با حضور ۹۰ ناشر و ۱۵هزار عنوان کتاب در دانشگاه آزاد اسلامی میبد گشایش یافت و تا 21 بهمن از ساعت ۹ تا ۱۹ دایر است.

دومین نمایشگاه تخصصی سراسری کتاب کودک و نوجوان میبد با حضور ۹۰ ناشر و ۱۵هزار عنوان کتاب در دانشگاه آزاد اسلامی میبد گشایش یافت و تا ۲۱ بهمن از ساعت ۹ تا ۱۹ دایر است.