دکتر کمال بیکی به عنوان رییس نظام پزشکی شهرستان میبد برای مدت چهارسال انتخاب گردید. بام میبد : هم زمان با سراسر کشور و با حضور اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت انتخابات هفتمین دوره نظام‌ پزشکی ، دوره جدید نظام پزشکی شهرستان میبد آغاز به کار نمود. در جلسه ای که در این ارتباط تشکیل گردید […]

دکتر کمال بیکی به عنوان رییس نظام پزشکی شهرستان میبد برای مدت چهارسال انتخاب گردید.

بام میبد : هم زمان با سراسر کشور و با حضور اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت انتخابات هفتمین دوره نظام‌ پزشکی ، دوره جدید نظام پزشکی شهرستان میبد آغاز به کار نمود.

در جلسه ای که در این ارتباط تشکیل گردید از اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت هفتمین انتخابات دوره نظام‌ پزشکی و اعضای دوره ششم تقدیر بعمل آمد.

در ادامه نیز دکتر کمال بیکی که رای اول پزشکان میبد را بدست آورده بود ، توسط منتخبین جدید با اکثریت مطلق آرا به عنوان رییس نظام پزشکی میبد و نیز نماینده میبد در مجمع عمومی تهران برای تعیین رییس کل و ارکان سازمان برای مدت چهارسال انتخاب گردید.