دوره آموزشی با موضوع بهداشت تغذیه و اهمیت آن در اجرای طرح غذای گرم در روستا مهدهای تحت نظارت بهزیستی با همکاری مرکز بهداشت و درمان شهرستان میبد برگزار گردید.

بام میبد : با توجه به اینکه تغذیه عامل اصلی و اساسی زندگی و زنده ماندن است و با در نظر داشتن این مسأله که فقر تغذیه یکی از دلایل بروز سوء تغذیه درگروههاي آسیب پذیر از جلمه کودکان زیر 6سال می باشد ، بهبود وضع تغذیه کودکان در سن رشد ، راهکار اساسی جهت ارتقاء سلامت و بهبود رشد فیزیکی و ذهنی و پرورش کودکان زیر 6 سال می باشد چرا که اساس توسعه پایدار در جوامع به کودکان سالم بستگی دارد و به همین دلیل طرح تأمین یک وعده غذاي گرم برای کودکان روستا مهدها به منظور بهبود تغذیه کودکان 3-6 به اجرا در آمد.

در این راستا  نیز به نقل از روابط عمومی بهزیستی دوره آموزشی با موضوع بهداشت تغذیه و اهمیت آن در اجرای طرح غذای گرم در روستا مهدهای تحت نظارت بهزیستی با همکاری مرکز بهداشت و درمان شهرستان میبد  در درمانگاه شماره  یک برگزار گردید.