مدیر مرکز توانبخشی سالمندان حبیب بن مظاهرمیبد به عنوان کارفرمای نمونه در سال 1395 شناخته شد .

بام میبد : به نقل از روابط عمومی شهرستان میبد با توجه به شاخص ها و شایستگی های مورد نظر از سوی سازمان تامین اجتماعی یزد و همچنین مجامع کارفرمایی استان ، مریم کمالی اردکانی مدیر مرکز توانبخشی سالمندان حبیب بن مظاهر میبد ، به عنوان کارفرمای سطح 4 (کارگاه های 1تا 5 نفر نیرو ) در سال 1395 انتخاب گردید .

گفتنی است از مدیر مرکز توانبخشی سالمندان حبیب بن مظاهر شهرستان میبد و دو کارفرمای نمونه دیگر استان در روز دوشنبه 27 آذر در محل اداره کل تامین اجتماعی استان یزد تجلیل خواهد شد.