در نشستی که برای انتخاب هیات مدیره صنایع غذایی دارویی و بهداشتی استان یزد ، برگزار شد ، یک پزشک میبدی به عنوان دبیر این انجمن انتخاب گردید.

بام میبد : در این نشست که با حضور مدیران صنایع غذایی ، دارویی و بهداشتی استان یزد ،در خانه صنعت و معدن این  استان صورت گرفت ،  هیات مدیره صنایع غذایی ، دارویی و بهداشتی استان یزد انتخاب گردیدند.

گفتنی است ، در نشست برگزار شده ، دکتر کمال بیکی پزشک میبدی و بنیان گذار صنعت داروی استان یزد  به عنوان دبیر این انجمن برای دوره جدید نیز برگزیده شد.