اشعاری که هیئت متحدین سید صدر الدین قنبر در شب سوم عزاداری خود در مراسم شاه حسن شاه حسین می خوانند:

زين مصيبت در جهان امروز تا روز جزا (۲)
مي كنند اهل زمين و آسمان واحسرتا
نه فلك گرديده خاكسترنشين از ماتمش (۲)
كعبه زين ماتم سيه پوش است تا روز جزا