دانشگاه پیام نور میبد در مرحله تکمیل ظرفیت (بدون آزمون ) در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد.

بام میبد : به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور میبد ؛ این دانشگاه در مرحله تکمیل ظرفیت (بدون آزمون ) در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد.

متقاضیان می توانند ، جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به دانشگاه پیام نور میبد مراجعه فرمایند.