اجرای حرکات رزمی توسط سن‌سی معین‌ ابوالحسنی رزمی کار میبدی که به صورت اجرای حرکات نانچیکو و چوب و نیز اجرای ضربات‌ پا و حرکات نانچیکو صورت گرفته است.

اجرای حرکات نانچیکو و چوب :

 

اجرای ضربات‌ پا و حرکات نانچیکو: