با حضور دکتر منصور غلامی زیر علوم ، تحقیقات و فناوری در شهرستان میبد سرای دانشجویی خواهران دانشگاه میبد افتتاح شد ، همچنین مسائل مرتبط به دانشگاه ها نیز با با حضور وی در شورای دانشگاه میبد مورد بررسی قرار گرفت.

با حضور دکتر منصور غلامی زیر علوم ، تحقیقات و فناوری در شهرستان میبد سرای دانشجویی خواهران دانشگاه میبد افتتاح شد ، همچنین مسائل مرتبط به دانشگاه ها نیز با با حضور وی در
شورای دانشگاه میبد مورد بررسی قرار گرفت.