در این نشست ساماندهی نرخ ها ، کنترل بازار و نظارت بر افزایش قیمت کالاها و اجناس خوراکی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست ساماندهی نرخ ها ، کنترل بازار و نظارت بر افزایش قیمت کالاها و اجناس خوراکی مورد بررسی قرار گرفت.