بام میبد : نشست بررسی مسائل صنف میوه و تره بار میبد با موضوع لزوم رعایت سد معبر و ساماندهی دست فروشان برگزار شد.

بام میبد : نشست بررسی مسائل صنف میوه و تره بار میبد با موضوع لزوم رعایت سد معبر و ساماندهی دست فروشان برگزار شد.