معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار میبد گفت : با اعتقاد و باوری راسخ خوشه زیلو که فرآیند تولید زیلو را با ارائه طرح هایی در جهت توسعه و رونق این هنر صنعت پیگیری می کند در میبد دنبال می شود.

علیرضا ابوالحسنی در نشست خوشه زیلو با آشاره به اینکه و در این مسیر فرمانداری شهرستان و ارگان های مرتبط بازوی اجرایی این خوشه می باشند ، افزود: با توجه به احیای زیلو و رونق تولید آن در حال حاضر و نیز با عنایت به زحمت هایی که اجداد و نیاکان ما برای ماندگاری زیلوی میبد کشیده اند به وجود خوشه زیلو نیاز است تا در قالب آن مسائل و مشکلات مرتبط به زیلو دنبال شود.

وی به لزوم برگزاری کارگروه زیلو ماهی یک بار اشاره کرد و تصریح کرد: باید با توان فعالیت ها در حوزه زیلو تداوم و استمرار داشته باشد و با اعتماد سازی و جلب کردن اعتماد زیلوبافان و ونیز حمایت خیران اهداف  خوشه زیلو را پیش برد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار میبد همچنین نسبت اهمیت آموزش در این حوزه را یادآور شد و گفت : باید همراه با آموزش دادن افراد با همکاری فنی حرفه ای از ظرفیت ها استفاده کرد و نیز داشتن یک نمایشگاهی مورد توجه قرار گیرد.

بنای اصلی خوشه زیلو بر اساس اعنماد است

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان یزد نیز در حاشیه این جلسه در ارتباط با اقدامات انجام شده مرتبط به خوشه زیلو به خبرنگار ایرنا گفت : گردآوری بانک اطلاعاتی هنرمندان زیلو باف ، توسعه آموزش های هنر زیلو بافی با برگزاری دوره تربیت مربی زیلو بافی ، سنجش و پایش سلامت هنرمندان زیلو باف و… از اقداماتی است که تا به حال انچام شده و مورد پیگیری می باشد.

محمد رضا دهقانی در ادامه به برگزاری گردهمایی هنرمندان زیلو باف اشاره کرد و همینطور از اصلاح دستگاه زیلو بافی بر طبق یک نقشه استاندارد و نیز برگزاری پاتوق زیلوبافی یاد کرد.

وی تصریج کرد : بنای اصلی زیلو توسعه زیلو بر اساس اعنماد و همکاری بین هنرمندان زیلو و نهادهای پشتیبان آن است وامید است که با دنبال کردن این روند موجباتی برای  توسعه بازار زیلو و رونق تولید زیلو را فراهم شود.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان یزد افزود: انتظار است با هماهنگ عمل کردن و هم جهت بودن همه و اجتناب از موازی کاری در این حوزه  بپذیریم که خوشه زیلو به عنوان  پلی بین دولت و هنرمندان است.

در این نشست همچنین مطرح شد خوشه زیلو یک فرد و یا ارگان خاص نیست بلکه خوشه یک فضای اکوسیستمی و زنده است شامل بازیگرهایی که می تونند همه اثر گذار باشند و در این فضا همه اعم از بافندگان و ارگان های اداری  نقش آفرین و تشکیل دهنده هستند و آنها همه باعث شده اند با مطالعه هایی که شده  زیلو شناسایی شود  و موجب شده اند تشخیص داده شود که زیلو را که یک یک محصول و یک مدل و سازوکار است را می توان از طریق فرآیند تولید آن از طریق خوشه دنبال کرد.  

خوشه زیلو، طرحی است که با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان جهاد‌ دانشگاهی استان یزد در حال اجراست و طی سه تا پنج سال توسعه کسب و کار زیلو را دنبال می‌کند .