همزمان با هفته بهزیستی کارگاه کاربافی ویژه بانوان تحت پوشش بهزیستی درمیبد با حضور مسئولین افتتاح شد.

این کارگاه کاربافی با ایجاد اشتغال برای بانوان در حوزه کاربافی به همت و همکاری موسسه خیریه کارساز بنده نواز ایجاد شده و همزمان با روز تاسیس سازمان بهزیستی فعالیت خود را شروع کرد.

درمراسم افتتاحیه این کارگاه مشکلات مرتبط به این حوزه  که شکل فعالیت آن با به کارگیری دستگاه های جدید و استفاده از تکنولوژی روزمتفاوت از زمان گذشته است مورد بررسی قرار گرفت و در زمینه فروش محصولات آن پیشنهاداتی داده شد.