نخل بیت العباس بر روی دستان مردم میبد از آتش نشانی واقع در خیابان امام به طرف این مکان معنوی انتقال یافت.

یک روز مانده به ماه محرم مراسم نخل برداری در محله فیوزآباد میبد طی سه روز برگزار می شود در روز اول نخل بیت العباس از آتش نشانی به سمت بیت العباس جرکت داده می شود ،در روزبعد نیزنخل هیئت فاطمیه که در کاشف آباد است بر سر دستان مردم همراه با نوحه سرایی درمسیرخیابان سلمان فارسی به سوی حسینیه فاطمیه منتقل می‌شود و روز بعد هم مراسم نخل برداری 400 ساله انجام می شود.

مراسم نخل چهارصد ساله از حسنیه چهارده معصوم به سمت حسینیه بزرگ فیروزآباد است.