اولین دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی میبد در رشته حقوق عمومی از رساله خود دفاع کرد.


به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی میبد “نظام حقوقی حاکم بر سازمان تامین اجتماعی از منظر نظریه “حکمرانی خوب” با تاکید بر شفافیت و پاسخگویی” عنوان پایان نامه دکتری آقای امیرپور است که با راهنمایی استاد دکتر فلاح زاده، و استادان مشاور، آقایان دکتر برزگر و دکتر نجفی و به داوری آقای دکتر فلاح ، ارائه و دفاع گردید.