معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارمیبد با اشاره به ثبت وقایع حیاتی و لزوم همکاری درپیگیری مصوبه‌های مرتبط به آن گفت: باید تلاش کرد تا در ثبت به موقع وقایع حیاتی و کاهش و افزایش آماربه دست آمده فرهنگ سازی شود.

علیرضا ابوالحسنی درنشست ثبت وقایع حیاتی میبد افزود: با توجه به کاهش ازدواج که رشد جمعیت و توسعه و آبادانی را به دنبال دارد باید با کمک خیرین و تشکل‌ها و موسسات خیریه در برداشتن موانع اقتصادی بر سر راه ازدواج جوانان تلاش کرد.

وی فرهنگ سازی برای کاهش آمار طلاق را هم لازم شمرد و خاطرنشان کرد : برای جوان بودن جمعیت که مورد عنایت مقام معظم رهبری است هم باید برنامه‌ریزی و تدابیری اندیشیده شود.

وی درادامه کاملا به روز بودن ثبت وقایع را مهم دانست که می تواند دراین ارتباط با همکاری شهرداری تسریع درانجام امور و نگذاشتن هزینه‌های اضافی بردوش مردم مورد توجه قرارگیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار میبد همچنین تصریح کرد: با توجه به کاملا مکانیزه برگزار شدن انتخابات در پیش رو ضروری است تمهیدات لازم برای مشکل‌دار نبودن مدارک اندیشیده شود.

رئیس اداره ثبت احوال میبد نیزدراین نشست با اشاره به لزوم همکاری در ثبت وقاع حیاتی گفت: جمعیت شهرستان میبد تا پایان سال 97 ، 104 هزار و 199 نفر بوده که از این تعداد 53 هزار و 337 نفر مرد و 50 هزار و 862 نفر زن می‌باشد .

حسن زارعی نرخ رشد جمعیت کشور را یک و نیم ، استان را 2 و نیم و میبد را 2و9دهم و دلیل افزایش را هم مهاجرت‌پذیری شهرستان میبد ذکر کرد.

رئیس اداره ثبت احوال میبد درادامه گفت: در سال 97 ، 2 هزار و 60 واقعه ولادت داشته ایم که از این تعداد یک هزار و 80 واقعه مرد و980 واقعه نیز زن بوده که این آمار نسبت به سال 96 ، 9 درصد روند کاهشی ثبت ولادت داشته‌است.

این مسئول آمار وفات در سال 97 را نیز 435 واقعه و در سال 96 را ، 395 واقعه اعلام کردکه در این ارتباط نیز 10 درصد روند افزایشی دیده می‌شود.

وی آمارثبت ازدواج در سال 97، 518 و در سال 96 را 585 مورد برشمرد که 11 ونیم درصد روند کاهشی داشته ، همچنین آمار طلاق را زیاد مشخص ندانست و آمار آن را در سال 96 ، 85 واقعه ذکر کرد که 33 مورد زوجین هر دو بومی بوده ، 19 واقعه نیز یک طرف بومی و یک طرف غیربومی و8 واقعه نیز هر 2 طرف غیر بومی می‌باشند واز این تعداد آمار طلاق 25 مورد غیر ساکن بوده‌اند.

زارعی آمار طلاق سال 97 را 97 مورد اعلام کرد که از این تعداد 25 مورد هر دو بومی ، 27 مورد یک طرف بومی و یک طرف غیربومی و 10 مورد نیز هر دو طرف غیر بومی و تعداد 35 واقعه غیر ساکن بوده اند.

رئیس اداره ثبت احوال میبد در ارتباط با آمارپنج ماهه سال  98 ومقایسه آن با پنج ماهه نخست سال 97 اظهارداشت: جمعیت میبد تا آخر مرداد را 104 هزار و773 نفربرآورد شده که از این تعداد 53 هزار و 608 را مرد و 51 هزار و 165 نفر زن می باشد .

وی تعداد آمار ثبت شده تولد در پنج ماهه نخست امسال را نیز 749 واقعه اعلام کرد که از این تعداد 380 پسرو369 مرد نیز دختر می‌باشد که نسبت به سال همین بازه زمانی در سال 97 ، 13 درصد کاهش داشته‌است.

زارعی ادامه داد : آمار ثبت شده فوت نیزدر پنج ماهه نخست امسال 175 واقعه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 و سه دهم درصد افزایش داشته‌است ، همچنین ازدواج نیزبا توجه به آمار پنج ماهه نخست امسال که 207 واقعه می باشد نسبت مدت مشابه سال 97 که 233 واقعه بوده‌است 12 و نیم درصد روند کاهشی داشته‌است.

وی میانگین سن ازدواج مردان را 26 و 8 دهم و زنان را 21 و 8 دهم عنوان کرد که باید این میانگین کاهش یابد.

این مسئول آمار طلاق درپنج ماهه نخست امسال را 56 واقعه وآمارمدت مشابه سال 97 را نیز34 مورد ذکر کرد.

رئیس اداره ثبت احوال میبد همچنین درارتباط با آمارکارت ملی ارائه شده به مردم گفت: تا پایان مرداد امسال 56 هزار و 26 فقره درخواست کارت ملی ثبت شده که با این آمار 82 درصد تبت شده و 18 درصد آمارکارت ملی باقی مانده که باید درخواست آن ثبت شود.

وی درادامه با اشاره به 43 هزار و 815 شناسنامه صادر شده مکانیزه درخصوص نامگذاری‌ها و تغییرنامها تصریح کرد: تغییر نام افراد بالای 15 سال برعهده ثبت احوال و زیر 15 سال بر عهده دادگاه می‌باشد ، همچنین 20 نام نامگذاری شده ائمه نیزغیر قابل تغییروتغییر نام خانوادگی نامناسب قابل تغییرو افزودن پسوند میبدی به فامیل ها نیزامسال مقدورشده‌است.