سمانه زارعی

سمانه زارعی به مدت سک سال است در حوزه مشاغل خانگی با پرداختن به هنر بافتنی و تریکو بافی فعالیت دارد و انواع سبد های تریکویی ،، کوسن گره ای و شال و لباس و کلاه بافتنی هنر دستان هنرمند اوست.

سمانه زارعی به مدت سک سال است در حوزه مشاغل خانگی با پرداختن به هنر بافتنی و تریکو بافی فعالیت دارد و انواع سبد های تریکویی ،، کوسن گره ای و شال و لباس و کلاه بافتنی هنر دستان هنرمند اوست.

تلفن سفارش تهیه محصولات : 09130994429