حکایت سالمندانی که در سایه بی‌حرمتی به حاشیه می‌روند/بد نوازی ساز ناکوک کهنسالی برای سالمندان

حکایت سالمندانی که در سایه بی‌حرمتی به حاشیه می‌روند/بد نوازی ساز ناکوک کهنسالی برای سالمندان

قشر سالمند در جامعه امروزی و با توجه به پوست اندازی های عصر مدرن در حاشیه قرار گرفته ،دُر گرانبهایی که در برخی خانواده ها ، ناروا به انزوا کشیده...

جزئیات بیشتر