عصمت زارع 17 آذر 1399

عصمت زارع

عصمت زارع با پرداختن به روغنگیری و جمع آوری خشک کردن غنچه های گل محمدی و همچنین فروش نوره در حوزه مشاغل خانگی فعالیت دارد.

آسیه دهقانی 15 آذر 1399

آسیه دهقانی

روغنگیری
چیزی یافت نشد !