دوره اموزشی پیشگیری از معلولیتهای دوره سالمندی ویره سالمندان تحت پوشش کلینیک مددکاری اجتماعی مهر پویا برگزار گردید.

بام میبد : به نقل از روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان میبد ؛ دوره اموزشی پیشگیری از معلولیتهای دوره سالمندی ویره سالمندان تحت پوشش کلینیک مددکاری اجتماعی مهر پویا به مدت 3ساعت در کلینیک برگزار گردید.

در این دوره سالمندان با راههای جلوگیری از معلولیتها اشنا شدند.