عصمت راهپیما

عصمت راهپیما به مدت یک سال است که با پرداختن به ساخت گل‌های کریستالی و جانمایی آنها در باکس‌های قلبی و گلدان‌های سفالی در حوزه مشاغل خانگی فعالیت دارد.

عصمت راهپیما به مدت یک سال است که با پرداختن به ساخت گل‌های کریستالی و جانمایی آنها در باکس‌های قلبی و گلدان‌های سفالی در حوزه مشاغل خانگی فعالیت دارد.