برنامه ورزش صبحگاهی بانوان میبدی صبح روز پنج شنبه راس ساعت ۷ و نیم الی ۸ و نیم در پارک بانوان برگزار خواهد شد.

بام میبد : برنامه ورزش صبحگاهی بانوان که در قالب چهارشنبه های بانشاط  با همکاری اداره ورزش و جوانان میبد و با حضور یکی از ادارات شهرستان که در زمینه امور مربوط به بانوان برنامه ای داشتند به همت امور بانوان فرمانداری میبد تا قبل از ایام محرم برگزار می شد ، اما با توجه به عدم استقبال بانوان در روز چهارشنبه ، زمان ورزش صبحگاهی این برنامه به روز پنچ شنبه که روز تعطیلی مدارس است ، تغییر یافت.

امید که بانوان میبدی در این برنامه که به صورت رایگان صبح روز پنج شنبه راس ساعت ۷ و نیم الی ۸ و نیم در پارک بانوان  واقع در پارک بهاران با حضور مربی از طرف اداره ورزش و بانوان برگزار می شود ، و از طرف دفتر امور بانوان نیز از آنها دعوت به عمل آمده ، حضور فعالی را داشته باشند .