دکتر کمال بیکی پزشک‌میبدی از سوی شورای عالی نظام پزشکی به عنوان عضو کمیسیون تخصصی طب سنتی و مکمل و میراث فرهنگی سلامت انتخاب گردید.

بام میبد : دکتر کمال بیگی در انتخابات نظام پزشکی در شهریور ماه سال جاری به عنوان بازرس نظام پزشکی کشور انتخاب شد .