اشعاری که هیئت متحدین سید صدر الدین قنبر در شب دوم عزاداری خود در مراسم شاه حسن شاه حسین می خوانند:

 

هركه امشب بهر فرزند علي زاري كند (۲)

سيل اشكي از قنات در چشم خود جاري كند
قيامت وقت حشر و نشر و ميزان و صراط (۲)
هر كجا باشد حسين او را هواداري كند