عصمت زارع

عصمت زارع با پرداختن به روغنگیری و جمع آوری خشک کردن غنچه های گل محمدی و همچنین فروش نوره در حوزه مشاغل خانگی فعالیت دارد.

عصمت زارع با پرداختن به روغنگیری و جمع آوری و خشک کردن غنچه های گل محمدی و همچنین فروش نوره در حوزه مشاغل خانگی فعالیت دارد.